gegužį gavome 30 € Jūsų paramos
ŽVILGSNIS Į TAI, KAS ŠALIES ŽINIASKLAIDOJE DAŽNIAUSIAI LIEKA ŠEŠĖLYJE!
Naujienų paieška:    

Siūlome paskaityti

atgalAr įstatyminės profesinių sąjungų vadovų garantijos ką nors garantuoja?

2012-09-17

Profesinės sąjungos yra savanoriškos, savarankiškos ir savaveiksmės organizacijos, atstovaujančios ir ginančios darbuotojų profesines darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus. Daugeliu atveju profesinės sąjungos savo teises ir teisėtus interesus įgyvendina per tos profesinės sąjungos renkamojo organo narius – profesinės sąjungos pirmininkus.


Lietuvos Konstitucinis Teismas savo jurisprudencijoje yra konstatavęs, kad tokio pobūdžio veikla lemia ir užprogramuoto galimo konflikto buvimą tarp šio darbuotojų atstovo ir darbdavio.


Atkreiptinas dėmesys, kad įstatymų leidėjas, numatydamas galimų konfliktų kilimo perspektyvas tarp darbdavio ir darbuotojų atstovo renkamo atstovaujamojo organo narių/nario, tiek Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 21 str., „Darbdavys negali atleisti iš darbo darbuotojo įmonėje veikiančios profesinės sąjungos renkamojo organo nario pagal Darbo sutarties įstatymo 29 straipsnio pirmosios dalies 2 punktą ir savo valia, negavęs tos profesinės sąjungos įmonėje renkamojo organo išankstinio sutikimo.“, tiek Lietuvos Respublikos Darbo Kodekso (toliau – DK) 134 str. 1 d. „Darbuotojai, išrinkti į darbuotojų atstovaujamuosius organus (šio Kodekso 19 straipsnis), laikotarpiu, kuriam jie išrinkti, negali būti atleisti iš darbo pagal šio Kodekso 129 straipsnį be išankstinio to organo sutikimo. Profesinės sąjungos ar darbo tarybos pirmininkas jų kadencijos laikotarpiu taip pat negali būti atleisti iš darbo pagal Darbo kodekso 136 straipsnio 3 dalies 1 punktą be išankstinio profesinės sąjungos atstovaujamojo organo ar darbo tarybos sutikimo“ numatė atitinkamas garantijas darbuotojų atstovaujamųjų organų nariams.


Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas šias nuostatas yra konstatavęs, kad: „Profesinių sąjungų įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad profesinės sąjungos atstovauja profesinės sąjungos nariams santykiuose su darbdaviu, jo įgaliotu atstovu bei gina savo narių darbo ir ekonomines socialines teises bei interesus. Šia norma profesinėms sąjungoms suteikta teisė, kartu nustatyta pareiga atstovauti savo nariams santykiuose su darbdaviu bei teisių pažeidimo atvejais ginti šias teises įstatymų nustatyta tvarka. Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje ir DK 134 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos darbuotojo – įmonėje veikiančios profesinės sąjungos renkamojo organo nario – darbo teisių garantijos (profesinės sąjungos renkamųjų organų narių apsaugos nuo darbo santykių nutraukimo) tikslas yra užtikrinti tiems nariams atitinkamą laisvę, nepriklausomumą nuo darbdavio, išvengti galimų darbdavio teisės atleisti darbuotojus iš darbo piktnaudžiavimų, taip pašalinant darbdaviui nepalankius ir su juo konfliktuojančius profesinių sąjungų lyderius. Taigi aptariamos normos yra papildomos profesinių sąjungų renkamųjų organų narių teisių garantijos už prisiimtą papildomą riziką.“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2011-01-25 kasacinė nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2011).


Tačiau aptartos garantijos neapima DK 136 str. 3 d. 2 p., pagal kurį darbdavys gali atleisti darbuotojų renkamo atstovaujamojo organo narį ir be tos profesinės sąjungos valdymo organų išankstinio sutikimo, t.y. Lietuvos Respublikos teisės aktuose įstatymo leidėjo užprogramuota garantija šioje dalyje netaikoma.


Aptartas teisinis reguliavimas duodą pagrindą teigti, kad darbdaviams sudaromos prielaidos teisinėmis priemonėmis, pasinaudojant teisės aktuose užprogramuota galimybe, pašalinti darbdaviui nepalankius ir su juo konfliktuojančius profesinių sąjungų lyderius, prieš tai atleidus juos pasinaudojant DK 136 str. 3 d. 2 p., t.y. dirbtinai inkriminuojant šiam šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, siekiant išvengti kreipimosi į profesinės sąjungos valdymo organus gauti išankstinį sutikimą. Nepavykus teisme įrodyti šiurkštaus darbo tvarkos pažeidimo (DK 136 str. 3 d. 2 p), suteikiama galimybė „prašyti“ teismo taikyti DK 297 str. 4 d., t.y. atleisti profesinės sąjungos lyderį teismo sprendimu, taip apeinat papildomas profesinių sąjungų renkamųjų organų narių teisių garantijas už prisiimtą papildomą riziką, ginamas, saugomas ir įtvirtintas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.


Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dar 2004 m. birželio mėn. 18 d. yra nurodęs: „Nustatęs, kad darbuotojas (ieškovas) iš darbo atleistas be teisėto pagrindo ar pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką, teismas kiekvienu atveju turi nustatyti, kuris iš darbuotojo pažeistų teisių gynimo alternatyvių būdų, numatytų DK 297 straipsnio 3 ir 4 dalyse, yra taikytinas. Aplinkybes, reikšmingas šių teisės normų taikymui, teismas turi nagrinėti nepriklausomai nuo to, ar kuri nors iš proceso šalių jomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu. Nustatęs, kad darbuotojas į pirmesnį darbą ne gali būti grąžinamas dėl DK 297 straipsnio 4 dalyje nurodytų priežasčių, teismas taiko šioje teisės normoje nustatytą pažeistų darbuotojo teisių gynimo būdą, o tokių priežasčių nenustatęs taiko DK 297 straipsnio 3 dalyje nustatytą gynimo būdą.“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Lietuvos Respublikos 2004 m. birželio mėn. 18 d. teismų praktikos, taikant Darbo kodekso normas, reglamentuojančias darbo sutarties nutraukimą pagal Darbo kodekso 136 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktus, apibendrinimo apžvalga Nr. 45, kat. 2.4; Teismų praktika 21).


DK 297 str. 4 d. yra nuostata, kad jeigu teismas nustato, kad darbuotojas į pirmesnį darbą negali būti grąžinamas dėl ekonominių, technologinių, organizacinių ar panašių priežasčių arba dėl to, kad jam gali būti sudarytos nepalankios sąlygos dirbti, tai priima sprendimą pripažinti darbo sutarties nutraukimą neteisėtu ir priteisia jam šio Kodekso 140 straipsnio 1 dalyje nustatyto dydžio išeitinę išmoką ir vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos. Sutikime, kad darbdaviui įrodyti DK 297 str. 4 d. įtvirtintas priežastis (ekonomines, technologines, organizacines ar kitas panašias priežastis bei faktą, kad darbuotojui gali būti sudarytos nepalankios sąlygos dirbti) kai kuriais atvejais yra daug lengviau, nei gauti išankstinį profesinės sąjungos atstovaujamojo organo ar darbo tarybos sutikimą.


Autorių nuomone, ypač po Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės pareiškimų apie būtinybę liberalizuoti darbo teisinius santykius, atėjo laikas diskusijai ir dėl profesinių sąjungų renkamojo organo narių – profesinės sąjungos pirmininkų papildomų garantijų įtvirtinimo siekiant pažaboti galimas darbdavio piktnaudžiavimo teisinėmis priemonėmis „atsikratant“ neparankių profesinės sąjungos lyderių.


Atkreiptinas dėmesys, kad tai tik teorinio pobūdžio pamąstymai ir teisės aktų interpretacija, tačiau autorių nuomone, kiekvienas mes nesame apsaugotas nuo jos neišsipildymo. O jai išsipildžius, tenka konstatuoti, kad jau bus vėlu ką nors keisti.


Svarbu ir tai, kad profesinės sąjungos turėtų atkreipti dėmesį į patį Profesinių sąjungų įstatymą, jo reglamentavimą. Juk šiame viename svarbiausių mūsų veikloje naudojamų įstatymų dar yra moraliai pasenusių nuostatų. Kaip antai jau minėtas Profesinių sąjungų įstatymo 21 str., kuriame vis dar nurodomas Darbo sutarties įstatymas, kuris panaikintas jau nuo DK įsigaliojimo 2003 metais.


Apibendrinant visą tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad apie Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatų liberalizavimą galima pradėti kalbėti tik tuomet, kai lygiagrečiai bus diskutuojama apie šio darbo teisės šaltinio nuostatų, susijusių su Profesinėmis sąjungomis ir jų realiai įtaka darbdaviui, stiprinimą ir papildomų garantijų įvedimą.


Albina Kavaliauskaitė

Laisvės Gynėja

Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius

Lietuvos medikų profesinės sąjungos pirmininkė


Violeta Seiliuvienė

Vilniaus miesto Greitosios medicinos pagalbos stoties

medicinos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė,

Lietuvos medikų profesinės sąjungos tarybos narėKomentarai (11)
Vardas: El. paštas:
atgal


AutomobiliuDALYS24.lt

Sprendimas: PromoLink